ผลงานนักเรียนดีเด่น
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงสุดในระดับโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
ขอแสดงความยินดี
 
กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงสุดในระดับโรงเรียน

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6

1) เด็กหญิงธีริศรา ใจดง
2) เด็กหญิงอภิสรา วังพฤกษ
3) เด็กหญิงอรอุรินทร์ ปละอุด
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1) เด็กชายนฤบดินทร์ สุทธิชัยพิชาติ

รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1) เด็กหญิงกนกกร กองแก้ว
2) เด็กหญิงชนิดาภา นันทภิญโญกุล
3) เด็กหญิงชนิตา วงศ์ฝั้น
4) เด็กหญิงญาณภัทร ยะสง่า
5) เด็กหญิงญาณิศา นาคอุดม
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1) เด็กหญิงวรัชญาน์ มะโนสุทธิ์
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1) เด็กหญิงกรประวีณ์ สีงาม
2) เด็กหญิงขวัญข้าว เสียวกสิกรณ์
3) เด็กหญิงขวัญชนก วรผลึก
4) เด็กหญิงชลธิชา ชัยมงคล
5) เด็กหญิงณัฐธิดา ตีแก้ว
6) เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์ตาธรรม
7) เด็กหญิงปภาวรินทร์ สมสัก
8) เด็กหญิงภาพิมล แสนสุวรรณ
9) เด็กหญิงมัทการณ์ ขันคำกาศ
10) เด็กหญิงสุพิชญา คำธง
11) เด็กหญิงสุภกานต์ นุตตะละ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1) เด็กหญิงสุพิชญา ปาตัน
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1) เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พุ่มพวง
2) เด็กชายอัครฌาณ สุยะก๋อง
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1) เด็กหญิงมนต์นภา ขัติวงค์
2) เด็กหญิงมริษฏา ปินตาเสน
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1) เด็กหญิงญาณินท์ ติยายน
2) เด็กหญิงพรลภัส ยูชิโบริ
3) เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ลายนารี