ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียนดีเด่น
ผลงานนักเรียนดีเด่นชั้น ป.1
ผลงานนักเรียนดีเด่นชั้น ป.2
ผลงานนักเรียนดีเด่นชั้น ป.3
ผลงานนักเรียนดีเด่นชั้น ป.4
ผลงานนักเรียนดีเด่นชั้น ป.5
ผลงานนักเรียนดีเด่นชั้น ป.6
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่สอบผ่านเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเรียนดีของโรงเรียนยุพราช จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ห้องเรียนพิเศษ
1.ด.ญ อรนิภา ตั๋นตุ้ย ชั้น ป.6/5
2.ด.ช ณัฐนนท์ วนาสินสมบูรณ์ ชั้น ป.6/5
ห้องเรียนปกติ
1.ด.ช ชูยศ อิ่นอ้าย ชั้น ป.6/5
2.ด.ช ภูมินันท์ ชมภูวงค์ ชั้น ป.6/5
3.ด.ญ ชนมณี ผาสุก ชั้น ป.6/5
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
 ในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน(Gifted)รอบรับตรง จำนวน 4 คน ดังนี้
1. เด็กชายชูยศ อิ่นอ้าย
2. เด็กหญิงอรนิภา ตั๋นตุ้ย
3. เด็กหญิงชนมณี ผาสุก
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญหมื่น
และ สำรอง จำนวน 1 คน คือ เด็กชายภูมินันท์ ชมภูวงศ์