ผลงานครูดีเด่น
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) ในงานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา Academic Symposium 2021 งานนโยบายตามจุดเน้นที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการที่ดีสู่ห้องเรียนคุณภาพ "I - KASH Model สู่การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ" โรงเรียนอนุบาลลำพูน ผู้นำเสนอผลงาน นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน
 
VDOการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice )
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) นางดอกไม้ ทองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) ในงานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา Academic Symposium 2021 งานนโยบายตามจุดเน้นที่ 6 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ด้วยกระบวนการ I-KASH Model เพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้นำเสนอผลงาน นางดอกไม้ ทองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

VDOการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) 

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูสรารัตน์ เดชะวงค์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สพฐ. OBEC AWARD
ขอแสดงความยินดี
 
กับคุณครูสรารัตน์ เดชะวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ
นางสาวปวัณสรณ์ ไชยวงค์ษา เป็นคณะทำงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานที่เป็นรูปแบบเขียนตอบของ สพฐ.
นางสาวปวัณสรณ์ ไชยวงค์ษา เป็นคณะทำงานปรับปรุงและจัดฉบับเครื่องมือประเมินสมรรถนะ ด้านสุขภาวะของผู้เรียน
นางสาวฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม เป็นคณะทำงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานที่เป็นรูปแบบข้อสอบเขียนตอบ ของสพฐ.
นางสาวิตรี อินแถลง ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (CCT)
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธศักราช 2563 จากสำนักส่งเสริมวัฒนธรรม
คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร"
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร" (ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เยาวชนและสังคม) ประจำปี 2563 ระดับประเทศ โดยได้เข้ารับโล่จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
คุณครูอัมพร สุภารัตน์ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
คุณครูอัมพร สุภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562