ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครูดีเด่น
คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร"
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร" (ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เยาวชนและสังคม) ประจำปี 2563 ระดับประเทศ โดยได้เข้ารับโล่จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธศักราช 2563 จากสำนักส่งเสริมวัฒนธรรม
คุณครูอัมพร สุภารัตน์ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
คุณครูอัมพร สุภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562
ผอ.วรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ รางวัลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ผอ.วรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม รางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562  
คุณครูถนอมจิต ปิ่นกันทา ได้รับรางวัล STEM Education ระดับประถมศึกษา ระดับดีเยี่ยม
คุณครูถนอมจิต ปิ่นกันทา ได้รับรางวัล STEM Education ระดับประถมศึกษา ระดับดีเยี่ยม รางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562  
คุณครูวันเพ็ญ ทิพย์เวียง ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม
คุณครูวันเพ็ญ ทิพย์เวียง ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม
รางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562  
คุณครูนันทพันธ์ ยะสง่า ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม
คุณครูนันทพันธ์ ยะสง่า ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเยี่ยมรางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562  
คุณครูฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม
คุณครูฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดีเยี่ยมรางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562  
คุณครูปณิธิดา นาคมณี ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดีเยี่ยม
คุณครูปณิธิดา นาคมณี ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดีเยี่ยมรางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562  
คุณครูพัชรินทร์ เตาะแป ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับดี
คุณครูพัชรินทร์ เตาะแป ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับดีรางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562