ผลงานครูดีเด่น
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) ในงานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา Academic Symposium 2021 งานนโยบายตามจุดเน้นที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการที่ดีสู่ห้องเรียนคุณภาพ "I - KASH Model สู่การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ" โรงเรียนอนุบาลลำพูน ผู้นำเสนอผลงาน นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน
 
VDOการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice )
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) นางดอกไม้ ทองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) ในงานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา Academic Symposium 2021 งานนโยบายตามจุดเน้นที่ 6 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ด้วยกระบวนการ I-KASH Model เพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้นำเสนอผลงาน นางดอกไม้ ทองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

VDOการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) 

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูสรารัตน์ เดชะวงค์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สพฐ. OBEC AWARD
ขอแสดงความยินดี
 
กับคุณครูสรารัตน์ เดชะวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธศักราช 2563 จากสำนักส่งเสริมวัฒนธรรม
คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร"
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร" (ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เยาวชนและสังคม) ประจำปี 2563 ระดับประเทศ โดยได้เข้ารับโล่จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
คุณครูอัมพร สุภารัตน์ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
คุณครูอัมพร สุภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562
ผอ.วรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ รางวัลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ผอ.วรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม รางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562  
คุณครูถนอมจิต ปิ่นกันทา ได้รับรางวัล STEM Education ระดับประถมศึกษา ระดับดีเยี่ยม
คุณครูถนอมจิต ปิ่นกันทา ได้รับรางวัล STEM Education ระดับประถมศึกษา ระดับดีเยี่ยม รางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562  
คุณครูวันเพ็ญ ทิพย์เวียง ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม
คุณครูวันเพ็ญ ทิพย์เวียง ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม
รางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562  
คุณครูนันทพันธ์ ยะสง่า ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม
คุณครูนันทพันธ์ ยะสง่า ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเยี่ยมรางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562