ผลงานโรงเรียน
ผลงานโรงเรียนรางวัล IQA AWRD 2562
ผลงานโรงเรียนรางวัล IQA AWRD
ผลงานโรงเรียนการประเมินห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 การประเมินห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พุทธศักราช 2563 ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานมหกรรมทางวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2020 ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1