ผลงานโรงเรียน
ผลงานโรงเรียนรางวัล IQA AWRD 4 ปีซ้อน 2561-2564
ผลงานโรงเรียนรางวัล IQA AWRD 2562
ผลงานโรงเรียนรางวัล IQA AWRD
ผลงานโรงเรียนการประเมินห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 การประเมินห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พุทธศักราช 2563 ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานมหกรรมทางวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2020 ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ผลงานโรงเรียน ได้รับโล่รางวัลใน”โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี3 และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับโล่รางวัลใน”โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี3 และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในการดำเนินการและดูแลชมรมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประจำปี 2563 จากบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)