Get Adobe Flash player

กิจกรรมนักเรียน

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
495868
วันนี้วันนี้163
เมื่อวานเมื่อวาน237
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้538
เดือนนี้เดือนนี้3257

เข้าสู่ระบบ 

มาตรฐานโรงเรียนอนุบาลลำพูน (ร่าง)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา

1.      ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1.1          ความสามารในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

1.2          ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

1.3          ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.4          ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

1.5          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติอยู่ในระดับดี

1.6          ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน

1.7          นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางโดยสร้างสรรค์ความคิดใหม่และสามารถแข่งขันในระดับชาติ

2.      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมและนานาชาติ

2.4   สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณา

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนและสามารถนำโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

           2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

            2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาคูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

            2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

            2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณา

1.       การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

2.       การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

3.       การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

4.       ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล และการเผยแพร่เผยงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ประเด็นพิจารณา

1.       การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สถานที่แข่งขัน โรงเรียนรพีเลิศวิทยา

แจ้งหัวข้อการแข่งขัน

รายการที่ 107 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ชั้น ป.1-ป.3

กำหนดหัวข้อเรื่อง 3 หัวข้อ ดังนี้

            1. ประเพณีไทย

            2. ธรรมชาติแสนสวย

            3. เศรษฐกิจพอเพียง

...........................................................................................................................................

รายการที่ 109 การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-ม.3

กำหนดหัวข้อเรื่อง 3 หัวข้อ ดังนี้

            1. ชุดโต๊ะนักเรียนในอนาคต

            2. ตู้แสดงสินค้าในอนาคต

            3. กล่องผลิตภัณฑ์บรรจุลำไย

.....................................................................................................................................................

รายการที่ 108,110,117

กำหนดหัวข้อเรื่อง 3 หัวข้อ ดังนี้

            1. เดินตามรอยเท้าพ่อ

            2. 9 คำพ่อสอน

            3. ลำพูนบ้านเรา

            ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนส่งตัวแทนของผู้เข้าแข่งขัน เป็นผู้จับฉลากเพียง 1 หัวข้อของรายการที่แข่งขันข้างต้น

            อนึ่ง รายการแข่งขันที่ 108,110 และ 111 ซึ่งแข่งขันในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 14.00

 (รวมเวลา 5 ชั่วโมง) ขอให้ทางโรงเรียนเตรียมอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันด้วย

 
 
กิจกรรมวันตลาดนัดหนูน้อยอาเซียน
 
 
 
  การประเมินความพร้อม ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลลำพูน วันที่ 29 สิงหาคม 2560
 นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

 

 

เรียนรู้ไร้พรมแดน

โทรทัศน์ครู

facebookbaby