ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019
ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. ผอ.วรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
2. คุณครูถนอมจิต ปิ่นกันทา ได้รับรางวัล STEM Education ระดับประถมศึกษา ระดับดีเยี่ยม
3. คุณครูวันเพ็ญ ทิพย์เวียง ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม
4. คุณครูนันทพันธ์ ยะสง่า ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม
5. คุณครูฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม
6. คุณครูปณิธิดา นาคมณี ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดีเยี่ยม
7. คุณครูพัชรินทร์ เตาะแป ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับดี
8. คุณครูจันทร์จิรา มะโนเพ็ญ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับดี
9. คุณครูโยธิน ตาน้อย ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับ พอใช้
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2562,10:36   อ่าน 661 ครั้ง