ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร ครู หัวหน้างาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป น.)
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู หัวหน้างาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ได้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลำพูนเพื่อแนะแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการงาน 4 ฝ่าย และขับเคลื่อนกิจกรรม 9 จุดเน้น STEM บ้านนักวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:23   อ่าน 10 ครั้ง