ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของพวกเราทั้ง 3 โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำพูน ห้องเรียนอัฎฐารส และห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง) ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2563,08:52   อ่าน 101 ครั้ง