ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคสะเต็มศึกษา
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กิจกรรม "สะพานข้ามแม่น้ำกวง" โดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 4 - 5 คน นักเรียนทุกกลุ่มได้ลงมือฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดยได้ศึกษาสถานการณ์วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ ทดสอบชิ้นงาน ปรับปรุงชิ้นงานให้ดีขึ้น ร่วมกันชื่นชมผลงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มเพื่อนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,09:22   อ่าน 80 ครั้ง