ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำร่วมพัฒนานักเรียนในโรงเรียนอนุบาลลำพูน ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมรักประเทศชาติและท้องถิ่น ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,08:09   อ่าน 23 ครั้ง