ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการสอบยอดปัญญา
ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการสอบยอดปัญญา ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. เด็กหญิงชินชญาดา ตาคำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ ติใหม่
3. เด็กหญิงสินีนาฎ จันทร์รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ นันทปาลียอง
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พุ่มพวง
6. เด็กหญิงพาขวัญ อุปนันท์
7. เด็กชายวิระกร พรเจริญ
8. เด็กหญิงกวินทิพย์ ภัสสัตยางกูร
9. เด็กหญิงชนิดาภา เทพวงศ์
10. เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร ชัยยาธา
11. เด็กหญิงณัฐวศา มูลรัตน์
12. เด็กหญิงปพิชญา แดงเตจ๊ะ
13. เด็กหญิงพัชรพร ดวงทิพากร
14. เด็กหญิงกัลยรัตน์ เกิดผล
15. เด็กหญิงจริยวรรณ ปัญโญกลาง
16. เด็กชายณัฐภัทร สาภู
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,14:53   อ่าน 522 ครั้ง