ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของการเรียน Maths-Whizz
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิต และห้องเรียนพิเศษSmart English Program ที่มีคะแนนสูงสุดของการเรียน Maths-Whizz ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. เด็กชายพสิษฐ์ มโนกสานติ์ ชั้น ป.1/6
2. เด็กหญิงจิรภัทร ทะวงค์อารี ชั้น ป.1/7
3. เด็กชายพชรดนย์ หมื่นแสน ชั้น ป.1/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1. เด็กชายจักรกฤษ ไชยพรหมมา ชั้น ป.2/6
2. เด็กหญิงพัชนกันย์ วงค์สวัสดิ์ ชั้น ป.2/7
3. เด็กชายณัฐกิตติ์ อุ่นนันกาศ ชั้น ป.2/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. เด็กหญิงชนันธร ปิ่นแสงแก้ว ชั้น ป.3/7
2. เด็กชายรัชนาถ ปันทอง ชั้น ป.3/6
3. เด็กหญิงปานชีวัน กันไชยสัก ชั้น ป.3/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. เด็กหญิงกชพร สงวนศักดิ์ ชั้น ป.4/5
2. เด็กหญิงสุรภา คำอ้าย ชั้น ป.4/5
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์ พยัคฆันตร์ ชั้น ป.4/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. เด็กชายภัคพล คิดชอบ ชั้น ป.5/5
2. เด็กหญิงนิติธร ณ ลำพูน ชั้น ป.5/5
3. เด็กชายกีริน พรหมวงศ์ ชั้น ป.5/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. เด็กชายชูยศ อิ่นอ้าย ชั้น ป.6/5
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปิงชัย ชั้น ป.6/7
3. เด็กชายณัชวนนท์ แสนสองแคว ชั้น ป.6/5
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,16:00   อ่าน 523 ครั้ง