ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงผลงาน และการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
วันที่ 14 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงผลงาน และการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนในจังหวัดลำพูน ( อบจ .ลำพูน นิทัศน์ 2563) ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยจีน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ได้รับรางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบูธนิทรรศการไทย-จีน ด.ญ. นาระดา ยุวโรจน์อมร ด.ญ.พิชญาภัค รวมสุข ด.ญ.หัทยา สมญาราษฎร์ ด.ญ.พีชญาภา สุยะสัก ด.ญ.พิมพ์ลภัส ชมชื่น และด.ญ.ทยิดา ศรีศร
2) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงจีน พร้อมหางเครื่อง
ด.ญ.โศภิษฐา กันธิยะ ด.ญ.พิชญาภา มูลแก้ว ด.ญ.ปัญญาพัทธ์ ไชยคำ
ด.ญ.ลักษิกา เอกเรื่อง ด.ญ.พัชราพร มุงแจ่ม ด.ญ.สุทธิกานต์ ปั้นรูป
ด.ญ.ญารินดา มณีชมพู ด.ญ.ชนัญชิดา วาเพชร ด.ญ.ชนันธร ปิ่นแสงแก้ว
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพศิลปะไทย-จีน ด.ช. รณกร สุกกมลวิไล
4) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1การแข่งขันวาดภาพหน้ากากงิ้ว ด.ช.ธีรภัทร ไชยวงค์
5) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การแข่งขันคัดอักษรจีน ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ สินธุนะ
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,10:20   อ่าน 6 ครั้ง