ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศจากโรงเรียนอนุบาลลำพูน
แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษเตรียมเอกสารหลักฐาน ในวันมอบตัว
แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ Smart English Program ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัว ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ในวันมอบตัว (วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.ดังนี้
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล บิดา มารดา นักเรียน (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนามรณะบัตร บิดา มารดา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง หรือชุดสุภาพ หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
**เซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ**

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,07:58   อ่าน 97 ครั้ง