ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยบูรณาการวันสุนทรภู่ 2565
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยบูรณาการวันสุนทรภู่ 2565 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน มีการแสดงและมอบรางวัลดังนี้
การแสดงและการประกวดการแต่งกาย
-การแสดงพิธีเปิด อาขยานบทเห่กล่อมสุนทรภู่ และการแสดงนาฏศิลป์ ฟ้อนขันดอก
-การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี
การมอบรางวัลให้นักเรียนตามระดับชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
1.รางวัลคัดไทย
2.รางวัลอาขยาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฎิบัติตนเป็นพุทธศานิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษาตามวัดประจำสายชั้น ดังนี้
ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัดประตูลี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วัดบ้านหลวย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัดสันดอนรอม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัดกู่เหล็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัดมหาวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง เครื่องสักการะล้านนา และนักเรียนแต่ละสายชั้นร่วมกันทำต้นผึ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  โดยมีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด  และประกวดวาดภาพระบายสีทุกระดับชั้น  เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี  ดังนี้
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. นริศรา  สมนาสัก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ. พรชนก  ทีปานุเคราะห์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. อุรัสยา  วงค์ขัติ
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. รัชชาภา   เสียงใส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ. กรุณา  เมปัญญา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. พชรพร  อาภัย
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ   ด.ช. กรวีร์     ดวงแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. โชติรวี   จันทร์ผง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.วชิรกานต์  จันทร์คำเรือง
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. ปราณณิชา  คำพูน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. เบลเยี่ยม  วีรานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. ชมพูนุช  ตาสิงห์วัน
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. บุญรักษา   ชัยศิริ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. ตฤณ  เวียงนาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. ธมลวรรณ  เมืองแทน
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. กัญญาวรา   วุฒิเรีย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.  ภูมินันท์  ปันติมุ่ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.  ธนิภา  กันไชยสัก
วันที่ 27 มิถุนายน 2565กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ โดยจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี คัดไทย ท่องอาขยาน จากผลงานของสุนทรภู่ และเชิญชวนให้นักเรียนแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ชี้แจงนโยบาย แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไข ป้องกัน และพัฒนานักเรียนร่วมกัน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นประธานในพิธี
รดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์จาก ท่านผู้อำนวยการวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพู
วันที่ 22 เมษายน 2565 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ได้ร่วมพิธี รดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์จาก ท่านผู้อำนวยการวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อสืบสานประเพณีล้านนา ณ ห้องประชุมซอมพอ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้สู่กระบวนการ (Performance Agreement : PA)
วันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้สู่กระบวนการ (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2564 และได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ญรพี แก้วเชียงใต้ อาจารย์ประจำศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นวิทยากรผู้บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำข้อตกลงและรายงานการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมซอมพอ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2565 คณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 53 เรียน ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ในการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวนิดา สุภาใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดด นางสาววริษา แสนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันต้นธง และนางสาวเขมจิรา บริภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีย้อย เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
วันที่ 18 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน
นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test)
วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลำพูน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
วันที่ 16 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน
การสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 13 มีนาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ระดับชั้นละ 30 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลำพูน โดยมี นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เป็นประธานสนามสอบ และคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เป็นคณะกรรมการในการควบคุมการสอบแข่งขัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 2 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน
นายสมภพ ทิพย์เวียง ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)
วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลำพูน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน
นายธราพงค์ สุเทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายธราพงค์ สุเทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลำพูน โดยมีนายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นประธานสนามสอบ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทางโรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
โรงเรียนอนุบาลลำพูน อบรมการใช้งานโปรแกรม Google Meet และโปรแกรม Google Classroom
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน อบรมการใช้งานโปรแกรม Google Meet และโปรแกรม Google Classroom ให้กับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมซอมพอ
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของต่างประเทศ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยมีกิจกรรมคัดลายมือ วาดภาพระบายสี ตอบคำถาม คำศัพท์ เขียนบรรยายภาพ และอ่านจับใจความสำคัญ
ขอแสดงความยินดี คุณครูศุภชัย นพฤทธิ์ ที่สอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางดอกไม้ ทองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่ละสายชั้น ได้เดินทางไปส่ง คุณครูศุภชัย นพฤทธิ์ ที่สอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นางดอกไม้ ทองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site และรูปแบบ On - line
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางดอกไม้ ทองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site และรูปแบบ On - line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 (ห้องเรียนปกติ) สาขาอัษฎารส และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาขาโรงเรียนบ้านเวียงยอง
โรงเรียนอนุบาลลำพูนทำบุญอาคารเรียนพงษ์ธาดา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน
วันที่ 11 ธันวาคม 2564 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญอาคารเรียนพงษ์ธาดา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับโล่รางวัลใน”โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี3
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับโล่รางวัลใน”โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี3 และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในการดำเนินการและดูแลชมรมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประจำปี 2563 จากบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ จำนวน 87 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ จำนวน 87 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ รอบที่ ๒
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ รอบที่ ๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและนักเรียน (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีผลการตรวจเป็นลบ (Negative) ทุกคน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการตรวจเป็นลบ (Negative) ทุกคน