ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
วันที่ 9 กันยายน 2563 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี และนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ณ ห้องประชุมซอมพอ และห้องประชุมฝ้ายคำ
ร่วมงานร้อยความรัก รวมสายใย กษิณาลัยอนุบาล
วันที่ 4 กันยายน 2563 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน และนายสุรศักดิ์ นามบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ร่วมงานร้อยความรัก รวมสายใย กษิณาลัยอนุบาล ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย)
วันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินรับการประเมินห้องสมุด
วันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินรับการประเมินห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสกล ฐานนันตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบังวัน นายสุรชาติ วังซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขี้เหล็ก และนางวลัยลักษณ์ แก้วมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมิน
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคสะเต็มศึกษา
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคสะเต็มศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กิจกรรม "สะพานข้ามแม่น้ำกวง" โดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 4 - 5 คน นักเรียนทุกกลุ่มได้ลงมือฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดยได้ศึกษาสถานการณ์วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ ทดสอบชิ้นงาน ปรับปรุงชิ้นงานให้ดีขึ้น ร่วมกันชื่นชมผลงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มเพื่อนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยมี คณะกรรมการประเมิน ดังนี้ นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน นายสุรชัย สุการาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสัก นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี คณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน นายสุรชัย สุการาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสัก นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ชุดที่ 2 นายสากล ฐานันตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีบังวัน นางสาวปิยานันท์ บุญมาภิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม และนางสาววริษา แสนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหล่ม
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนอัฎฐารส) ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนอัฎฐารส) ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 ห้องเรียน โดยมี นายสากล ฐานันตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีบังวัน นางสาวปิยานันท์ บุญมาภิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม และนางสาววริษา แสนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหล่ม เป็นคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน(ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง)ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง) ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 ห้องเรียน โดยมี นายสมทัด สมมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ นางสุภาพร นพบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ และนางอโนทัย กัญญสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2563
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของพวกเราทั้ง 3 โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำพูน ห้องเรียนอัฎฐารส และห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง) ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง เข้าตรวจความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง เข้าตรวจความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ เข้าตรวจความพร้อม
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน และโรงเรียนอนุบาลลำพูน ห้องเรียนอัฎฐารส ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจุลี บุมาลี ที่ได้ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2
คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจุลี บุมาลี ที่ได้เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญาท้องถิ่น ณ วัดมหาวัน
วันที่ 31 มีนาคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญาท้องถิ่น ณ วัดมหาวัน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ปั้นพระรอด
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 สมุนไพร
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ขนมไทย
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 กรวยดอกไม้จากใบตอง
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ตุงล้านนา
กิจกรรมค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 28 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการ พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมฐาน ดังนี้
ฐานกิจกรรมที่ 1 ปณิธานของฉัน (เศรษฐกิจพอเพียง)
ฐานกิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา (ตัดตุง)
ฐานกิจกรรมที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ (สลัดโรล)
ฐานกิจกรรมที่ 4 ส้มตำลีลา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 27 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เรารักประเทศไทย)
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Amazing English)
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รู้รักษ์ภาษาไทย ภาคภูมิใจภาษาถิ่น)
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สนุกกับวิทย์ฯและเทคโนฯ)
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณิตคิดหรรษา)
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย
วันที่ 22 - 24 มกราคม 2562 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย
กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 17 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 14 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน และตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นเรียน มอบของขวัญที่ระลึกตอบแทนน้ำใจ 4 หน่วยงาน
วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน และตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นเรียน มอบของขวัญที่ระลึกตอบแทนน้ำใจและคุณูปการของหน่วยงาน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลลำพูน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน และไปรษณีย์ลำพูน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และรับศักราชใหม่ ณ สนามบงกชขจี


โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
วันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. โดยมี นายคมเดช เหมะสุทธินันท์ นางศรีนวล สง่ามั่งมูล นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม และนางสุธิชา เรือนสิริกูลเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ณ ห้องประชุมซอมพอ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ ครูอุทาน ประสงค์ทรัพย์ สู่รั้วเขียว ขาว
คณะครูผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ ครูอุทาน ประสงค์ทรัพย์ สู่รั้วเขียว ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562
การประกวดวาดภาพระบายสี ''จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ''
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ''จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ'' และจัดกิจกรรมให้ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ออกบำเพ็ญประโยชน์ เช่น เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายภูมินันท์  ปันติมุ่ง  ชั้น ป.3/5

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงฐิติมา  เมืองลือ  ชั้น ป.3/7
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร  ชัยยาทา ชั้น ป.3/6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงหงษ์ชนก  ชะเอม  ชั้น ป.4/4

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนันท์นภัส  หล่อเนตร  ชั้น ป.4/4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงพิชญาภัค  รวมสุข ชั้น ป.4/4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายกฤษณะ  ยุคลธง  ชั้น ป.5/3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายกีรติ  จิโนคุณ ชั้น ป.5/3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ล่างสวัสดิ์ ชั้น ป.5/3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายสุเมธี  สุยะปวง  ชั้น ป.6/7

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนวัฒน์  เขม้นดี  ชั้น ป.6/2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญรินทร์ ชั้น ป.6/2
 

"บัวลำพูนเกมส์"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลลำพูน
"บัวลำพูนเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ คุณครูวีรยา ฑีฆายุ ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ คุณครูวีรยา ฑีฆายุ ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมวันลอยกระทง 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการประกวดทำกระทงลอย การประกวดหนูน้อยนพมาศและหนุ่มน้อยยี่เป็ง เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย