ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับโล่รางวัลใน”โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี3
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับโล่รางวัลใน”โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี3 และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในการดำเนินการและดูแลชมรมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประจำปี 2563 จากบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ จำนวน 87 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ จำนวน 87 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ รอบที่ ๒
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ รอบที่ ๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและนักเรียน (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีผลการตรวจเป็นลบ (Negative) ทุกคน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผลการตรวจเป็นลบ (Negative) ทุกคน
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site โดยนายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจคัดกรองนักเรียนตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากท่านศึกษานิเทศก์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากท่านศึกษานิเทศก์ ประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ดำเนินการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด ๑๙ (Thai Stop Covid Plus) ผลการประเมิน “ผ่านมาตรฐาน”
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ดำเนินการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด ๑๙ (Thai Stop Covid Plus) ผลการประเมิน “ผ่านมาตรฐาน” เพื่อเตรียมความพร้อมการขอเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการประเมินร่วมจากสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำพูนตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลำพูน
รายงานผลการสำรวจความพร้อมการเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการสำรวจความพร้อมการเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การตรวจเยี่ยม การดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID-19 จากเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19 ) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สพป.ลพ.เขต 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลลำพูน
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลลำพูน เพื่อป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำร่วมพัฒนานักเรียนในโรงเรียนอนุบาลลำพูน ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมรักประเทศชาติและท้องถิ่น ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นประธานสนามสอบ ในการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี (Day Camp)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Day Camp)
กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี (Day Camp)
กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี (Day Camp)
การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นประธานสนามสอบ ในการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ เป็นประธานสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง)
การทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นประธานสนามสอบ ในการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง)
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนบ้านเวียงยอง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนบ้านเวียงยอง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ห้องเรียน เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสมทัด สมมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ นางสุภาพร นพบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองจี้ และ นางอโนทัย กัญญสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นคณะกรรมการในการประเมิน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 (ห้องเรียนพิเศษ)เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 10 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 (ห้องเรียนพิเศษ) จำนวน 4 ห้องเรียน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 5 จำนวน 25 ห้องเรียน เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสกล ฐานันตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบังวัน นางสาวปิยานันต์ บุญมาภิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม นางวริษา แสนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหล่ม นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน นายสุรชัย กาสุราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสัก และนางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นคณะกรรมการในการประเมิน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนอัฎฐารส) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนอัฎฐารส) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 (ห้องเรียนปกติ) จำนวน 10 ห้องเรียน เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสกล ฐานันตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบังวัน นางสาวปิยานันต์ บุญมาภิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม และ นางวริษา แสนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหล่ม เป็นคณะกรรมการในการประเมิน