ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของพวกเราทั้ง 3 โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำพูน ห้องเรียนอัฎฐารส และห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง) ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง เข้าตรวจความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง เข้าตรวจความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ เข้าตรวจความพร้อม
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน และโรงเรียนอนุบาลลำพูน ห้องเรียนอัฎฐารส ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจุลี บุมาลี ที่ได้ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2
คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจุลี บุมาลี ที่ได้เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญาท้องถิ่น ณ วัดมหาวัน
วันที่ 31 มีนาคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญาท้องถิ่น ณ วัดมหาวัน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ปั้นพระรอด
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 สมุนไพร
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ขนมไทย
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 กรวยดอกไม้จากใบตอง
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ตุงล้านนา
กิจกรรมค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 28 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการ พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมฐาน ดังนี้
ฐานกิจกรรมที่ 1 ปณิธานของฉัน (เศรษฐกิจพอเพียง)
ฐานกิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา (ตัดตุง)
ฐานกิจกรรมที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ (สลัดโรล)
ฐานกิจกรรมที่ 4 ส้มตำลีลา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 27 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เรารักประเทศไทย)
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Amazing English)
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รู้รักษ์ภาษาไทย ภาคภูมิใจภาษาถิ่น)
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สนุกกับวิทย์ฯและเทคโนฯ)
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณิตคิดหรรษา)
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย
วันที่ 22 - 24 มกราคม 2562 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย
กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 17 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 14 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน และตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นเรียน มอบของขวัญที่ระลึกตอบแทนน้ำใจ 4 หน่วยงาน
วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน และตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นเรียน มอบของขวัญที่ระลึกตอบแทนน้ำใจและคุณูปการของหน่วยงาน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลลำพูน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน และไปรษณีย์ลำพูน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และรับศักราชใหม่ ณ สนามบงกชขจี


โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
วันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. โดยมี นายคมเดช เหมะสุทธินันท์ นางศรีนวล สง่ามั่งมูล นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม และนางสุธิชา เรือนสิริกูลเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ณ ห้องประชุมซอมพอ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ ครูอุทาน ประสงค์ทรัพย์ สู่รั้วเขียว ขาว
คณะครูผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ ครูอุทาน ประสงค์ทรัพย์ สู่รั้วเขียว ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562
การประกวดวาดภาพระบายสี ''จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ''
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ''จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ'' และจัดกิจกรรมให้ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ออกบำเพ็ญประโยชน์ เช่น เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายภูมินันท์  ปันติมุ่ง  ชั้น ป.3/5

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงฐิติมา  เมืองลือ  ชั้น ป.3/7
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร  ชัยยาทา ชั้น ป.3/6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงหงษ์ชนก  ชะเอม  ชั้น ป.4/4

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนันท์นภัส  หล่อเนตร  ชั้น ป.4/4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงพิชญาภัค  รวมสุข ชั้น ป.4/4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายกฤษณะ  ยุคลธง  ชั้น ป.5/3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายกีรติ  จิโนคุณ ชั้น ป.5/3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ล่างสวัสดิ์ ชั้น ป.5/3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายสุเมธี  สุยะปวง  ชั้น ป.6/7

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนวัฒน์  เขม้นดี  ชั้น ป.6/2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญรินทร์ ชั้น ป.6/2
 

"บัวลำพูนเกมส์"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลลำพูน
"บัวลำพูนเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ คุณครูวีรยา ฑีฆายุ ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ คุณครูวีรยา ฑีฆายุ ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมวันลอยกระทง 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการประกวดทำกระทงลอย การประกวดหนูน้อยนพมาศและหนุ่มน้อยยี่เป็ง เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลำพูน จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 27 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลำพูน จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูสุพินธ์ เอี่ยมสะอาด และคุณครูนิตยา เนตรศักดิ์เกษม คุณครูที่รักยิ่ง ของพวกเรา ชาวอนุบาลลำพูน ด้วยรักและผูกพัน   >>>>>รูปภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม (ระดับประถมศึกษา) จากคณะกรรมการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
ยินดีต้อนรับ คุณครูแสงจันทร์ เผ่าพิทักษ์มุนี คุณครูภิญญาพัชญ์ สุธรรมยอง และคุณครูอิสราภรณ์ อ่อนทอง สู่รั้วเขียว ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "รักษ์ภาษาไทย ภูมิใจภาษาถิ่น" ประจำปี 2562
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลลำพูน
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน "63 ปี อนุบาลลำพูน" คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป และร่วมพิธีบำเพ็ญบุญอุทิศบูรพาจารย์สืบชะตา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธี ทางโรงเรียนอนุบาลลำพูนขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานของทางโรงเรียนในวันนี้ค่ะ
กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรม "พิธีหล่อเทียนพรรษา" ประจำปี 2562
การนิเทศครูผู้สอน วิชาภาษาไทย ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคร
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นิเทศติดตามผลการพัฒนาผู้เรียน ด้วยกิจกรรมสอนงาน (Coaching) การให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้ (Mentoring) และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบนโยบาย แนวทางการพัฒนานักเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนอนุบาลลำพูนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก