ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษและครูต่างชาติ

Miss.Brenda Cubalit
ครูต่างชาติ อนุบาลห้อง 2/4

Mr.Jaypee Abaring
ครูต่างชาติ อนุบาลห้อง 3/4

Miss.Andrea Ausbo
ครูต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Mr.Alin Padrigo
ครูต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Ms.Mary Rosenette banes
ครูต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Miss Marivic T. Zamudio
ครูต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6