ครูและครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2

นางวันเพ็ญ ทิพย์เวียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ครูหัวหน้าสายชั้น ปฐมวัย

นางอรุณวันท์ วสุธวัช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวภาวดี อ่าวสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางลัดดา คำรังษี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวณัฐณิชาช์ ซาวพา
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2

นางสาววลัยพร เฟื่องชูชาติ
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2

นางสาวจันทนา อินทสนธิ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2