ครูและครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3

นางวันเพ็ญ ทิพย์เวียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ครูหัวหน้าสายชั้น ปฐมวัย

นางสาวศิริรัตน์ จันต๊ะเวียง
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางคัทลียา ธิวงษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางศิริพร ขวัญสิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางเมขลา เตชะอุ่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวสรารัตน์ เดชะวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวประภัสสร ดวงหมื่น
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3

นางสาวพีรยาร์ ราชสัก
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3

Ms.Emie Navarte
ครูต่างชาติ อนุบาล 3/5