ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 66 งานปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งานปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งานดอกบัวบาน ประจำปีการศึกษา 2565
25 ก.พ. 66 สอบยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด (ภาคเหนือ)
ชุดนักเรียน
20 ก.พ. 66 การทดสอบการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
18 ก.พ. 66 การสอบแข่งขันทางวิชาการนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจำปีพ.ศ 2566 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชุดนักเรียน
11 ก.พ. 66 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดนักเรียน
27 ม.ค. 66 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2565
13 ม.ค. 66 กิจกรรมวันเด็ก
08 ม.ค. 66 สนามสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566" โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
การสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566" โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
ชุดนักเรียน
07 ม.ค. 66 สอบประมวลความรู้ โครงการเสริมปัญญา
ชุดนักเรียน
23 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
15 ธ.ค. 65 ถึง 16 ธ.ค. 65 สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
28 พ.ย. 65 เลืือกตั้งประธานนักเรียน 2566
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
07 ก.ย. 65 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
06 ก.ย. 65 ถึง 09 ก.ย. 65 กิจกรรมอบรมทักษะการเอาตัวรอด
กิจกรรมอบรมทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
หอประชุมฝ้ายคำ/ชุดพละ
04 ก.ย. 65 สอบประเมินวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Tedet)
????ระดับประถมศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์
08.00 - 08.30 น. เช็กชื่อนักเรียน พร้อมชี้แจงการสอบ
08.30 - 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
10.00 - 10.30 น. เช็กชื่อนักเรียน พร้อมชี้แจงการสอบ
10.30 - 12.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
03 ก.ย. 65 สอบเสริมปัญญา
???? ในวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565
เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
????วิชาภาษาอังกฤษ
????วิชาภาษาไทย
????วิชาสังคมศึกษา
✏️อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันทดสอบ
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.บัตรประจำตัวสอบแต่ละวิชาที่สอบ
3.ดินสอ 2B
4.ปากกาแดง
5.ปากกาน้ำเงิน
6.น้ำยาลบคำผิด
7.ยางลบ
????หมายเหตุ:
1.ให้นักเรียนเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาด้วย
2.ผู้ปกครองส่งนักเรียนก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อเข้าแถวตามห้องสอบของตัวเอง และขอให้ผู้ปกครองรับกลับในเวลา 15.30 น.
3.ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
4.แต่งกายชุดนักเรียน
31 ส.ค. 65 รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพครั้งที่ 1/2565
18 ส.ค. 65 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
27 ก.ค. 65 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
26 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทยบูรณาการวันสุนทรภู่
18 ก.ค. 65 การทดสอบการอ่าน-เขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
12 ก.ค. 65 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
08 ก.ค. 65 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ชุดขาว
07 ก.ค. 65 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 มี.ค. 65 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ประเมิน 17 มีนาคม 2565
- นำเข้าผลการประเมิน 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2565
- ประกาศผล 27 เมษายน 2565
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
13 มี.ค. 65 สอบยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด
10 มี.ค. 65 ถึง 11 มี.ค. 65 สอบปลายภาค
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน/ชุดนักเรียน
07 มี.ค. 65 ถึง 08 มี.ค. 65 สอบปลายภาค
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน/ชุดนักเรียน
03 มี.ค. 65 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-ประเมิน 3 มีนาคม 2565
-นำเข้าผลการประเมิน 14 - 18 มีนาคม 2565
-ประกาศผล 20 เมษายน 2565
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
12 ก.พ. 65 ถึง 13 ก.พ. 65 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-NET)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- สอบ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565
- ประกาศผล 24 -25 มีนาคม 2565
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
29 ม.ค. 65 ถึง 16 ก.พ. 65 การสอบเสริมปัญญา
จัดสอบที่โรงเรียน 29 มกราคม 2565
จัดสอบแบบออนไลน์ 31 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์
บริษัทเสริมปัญญา
12 ม.ค. 65 ถึง 30 ม.ค. 65 การสอบ TEDET
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
12 มกราคม 2565 นักเรียนรับลิงค์เข้าห้องสอบ
15 มกราคม 2565 ทดลองสอบประเมินเสมือนจริง
30 มกราคม 2565 จัดสอบประเมินแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ

20 ธ.ค. 64 ถึง 24 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันคริสต์มาส Merry-christmas 25 th of December 2021
กิจกรรมวันคริสต์มาส Merry-christmas 25 th of December JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
09 เม.ย. 64 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

08 เม.ย. 64 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

07 เม.ย. 64 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

05 เม.ย. 64 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 การทดสอบปลายปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
24 มี.ค. 64 ปัจฉิม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24 มี.ค. 64 การทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
23 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563
22 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.2 ปีการศึกษา 2563
19 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563
18 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.4 ปีการศึกษา 2563
17 มี.ค. 64 การทดสอบ Pre-NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
17 มี.ค. 64 การทดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
17 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.5 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ
ชุดลูกเสือ
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 การทดสอบปลายปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 มี.ค. 64 การทดสอบ O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายยระดับผลสัมฤทธิ์ (O-net)
05 มี.ค. 64 สอบธรรมสนามหลวง
25 ก.พ. 64 กิจกรรมวันมาฆบูชา
29 ม.ค. 64 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา2563
เสื้อกีฬาสี กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ
08 ม.ค. 64 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2563
กิจกรรมประกวดรางวัล
1.การวาดภาพระบายสี
2.คัดลายมือ
3.เขียนตามคำบอก

ระดับชั้นป.4-6
1การแข่งขันเปิดdictionary

กิจกรรมวันคริสต์มาส
1.มัจฉา
2.หน้ากากคริสต์มาส
3.การ์ดวันคริสต์มาส
4.เก้าอี้ดนตรี

กิจกรรม cover dance
1.ระดับชั้น ป.1-3 (ส่งได้ 7 ทีม ที่ครูปัทมาวัลย์)
2.ระดับชั้น ป.4-5 (ส่งได้ 5 ทีม ที่ครูจุฑามาศ)
*** ทีมละ 5 คน ความยาวเพลงไม่เกิน 5 นาที
ชุดซานต้า/ซานตี้ (ไม่สวมเสื้อยืด/ไม่สวมกระโปรงหรือกางเกงยีนส์/ไม่สวมชุดกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นจนเกินไป) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
18 ธ.ค. 63 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2563
ชุดลูกเสือ
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
02 ธ.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 64 ติวสอบ O-net นักเรียนชััั้นประถมศึกษาปีที่ 6
01 ธ.ค. 63 ถึง 09 เม.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
04 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT (National Test)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นNT (National Test) 
ชุดนักเรียน
12 ก.พ. 63 การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้น ป.1
ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
01 ก.พ. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
ชุดนักเรียน
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
กิจกรรมฐานต่างๆ จำนวน 10 ฐาน
08 ม.ค. 63 ถึง 09 ม.ค. 63 สอบ Pre O-NET
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2562
จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย)
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 โรงเรียนอนุบาลลำพูนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2562
กิจกรรมระบายสีวันคริสต์มาส ระดับชั้น ป.1-3
กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6
กิจกรรมคัดลายมือวันคริสต์มาส ระดับชั้น ป.1-6
กิจกรรมเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามคำบอก ระดับชั้น ป.1-3
กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา
ครูจิดาภา ประภาวิลัย
22 พ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ชุดกีฬาสี
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
27 ก.ย. 62 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
คุณครูสุพินธ์ เอี่อมสะอาด
คุณครูนิตยา เนตรศักดิ์เกษม
ณ หอประชุมฝ้ายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
26 ก.ย. 62 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
25 ก.ย. 62 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
24 ก.ย. 62 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
03 ก.ย. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 1
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 1
วันที่ 3 กันยายน 2562
สนามแข่ง โรงเรียนอนุบาลลาพูน และ โรงเรียนวัดสันต้นธง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
20 ส.ค. 62 ถึง 21 ส.ค. 62 อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.3
ชุดขาว และ ชุดพละ นางอัมพร สุภารัตน์
16 ส.ค. 62 โรงเรียนธรรมสาธิตมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Smart English Program และการจัดหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนธรรมสาธิต อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Smart English Program และการจัดหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน
14 ส.ค. 62 ถึง 15 ส.ค. 62 อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
ชุดขาวและชุดพละ นางอัมพร สุภารัตน์
31 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทยบูรณาการร่วมกับวันสุนทรภู่
- ประกวดวาดภาพระบายสี
- คัดไทย
- อ่านบทร้อยกรอง
- เขียนบรรยายภาพ
- เขียนเรียงความ
- แต่งกลอน
- เขียนตามคำบอก

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
แต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีไทย ครูมนตรี ทองอรุณศรี
12 ก.ค. 62 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลลำพูน
- พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป
- พิธีบำเพ็ญบุญอุทิศบูรพาจารย์ สืบชะตา ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป
ณ สนามบงกชขจี แต่งกายชุดผ้าไทย นางศรัณยา ยะเชียงคำ
10 ก.ค. 62 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูน นายภานุวัฒน์ สินธุปัน
04 ก.ค. 62 ถึง 10 ก.ค. 62 ร่วมทำบุญในการหล่อเทียนพรรษา
-เชิญร่วมทำบุญในการหล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูน นายภานุวัฒน์ สินธุปัน
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมเสียงตามสาย
-กิจกรรมการจัดบอร์ดความรู้
-กิจกรรมการแต่งกายคล้ายตัวละครในวรรณคดีไทย
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ครูมนตรี ทองอรุณศรี
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลลำพูน