ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT (National Test)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นNT (National Test) 
ชุดนักเรียน
12 ก.พ. 63 การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้น ป.1
ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
01 ก.พ. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
ชุดนักเรียน
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
กิจกรรมฐานต่างๆ จำนวน 10 ฐาน
08 ม.ค. 63 ถึง 09 ม.ค. 63 สอบ Pre O-NET
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2562
จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย)
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 โรงเรียนอนุบาลลำพูนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2562
กิจกรรมระบายสีวันคริสต์มาส ระดับชั้น ป.1-3
กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6
กิจกรรมคัดลายมือวันคริสต์มาส ระดับชั้น ป.1-6
กิจกรรมเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามคำบอก ระดับชั้น ป.1-3
กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา
ครูจิดาภา ประภาวิลัย
22 พ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ชุดกีฬาสี
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
27 ก.ย. 62 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
คุณครูสุพินธ์ เอี่อมสะอาด
คุณครูนิตยา เนตรศักดิ์เกษม
ณ หอประชุมฝ้ายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
26 ก.ย. 62 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
25 ก.ย. 62 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
24 ก.ย. 62 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
03 ก.ย. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 1
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 1
วันที่ 3 กันยายน 2562
สนามแข่ง โรงเรียนอนุบาลลาพูน และ โรงเรียนวัดสันต้นธง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
20 ส.ค. 62 ถึง 21 ส.ค. 62 อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.3
ชุดขาว และ ชุดพละ นางอัมพร สุภารัตน์
16 ส.ค. 62 โรงเรียนธรรมสาธิตมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Smart English Program และการจัดหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนธรรมสาธิต อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Smart English Program และการจัดหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน
14 ส.ค. 62 ถึง 15 ส.ค. 62 อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
ชุดขาวและชุดพละ นางอัมพร สุภารัตน์
31 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทยบูรณาการร่วมกับวันสุนทรภู่
- ประกวดวาดภาพระบายสี
- คัดไทย
- อ่านบทร้อยกรอง
- เขียนบรรยายภาพ
- เขียนเรียงความ
- แต่งกลอน
- เขียนตามคำบอก

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
แต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีไทย ครูมนตรี ทองอรุณศรี
12 ก.ค. 62 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลลำพูน
- พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป
- พิธีบำเพ็ญบุญอุทิศบูรพาจารย์ สืบชะตา ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป
ณ สนามบงกชขจี แต่งกายชุดผ้าไทย นางศรัณยา ยะเชียงคำ
10 ก.ค. 62 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูน นายภานุวัฒน์ สินธุปัน
04 ก.ค. 62 ถึง 10 ก.ค. 62 ร่วมทำบุญในการหล่อเทียนพรรษา
-เชิญร่วมทำบุญในการหล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูน นายภานุวัฒน์ สินธุปัน
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมเสียงตามสาย
-กิจกรรมการจัดบอร์ดความรู้
-กิจกรรมการแต่งกายคล้ายตัวละครในวรรณคดีไทย
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ครูมนตรี ทองอรุณศรี
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลลำพูน