ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและครูพี่เลี้ยงอนุบาล

นางวันเพ็ญ ทิพย์เวียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ครูหัวหน้าสายชั้น ปฐมวัย และ ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอรัญญา ขัติเรือง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางคัทลียา ธิวงษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางศิริพร ขวัญสิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอรุณวันท์ วสุธวัช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวภาวดี อ่าวสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางลัดดา คำรังษี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางเมขลา เตชะอุ่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางกรรณิการ์ อิสระพงศ์พันธ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสรารัตน์ เดชะวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นายภูมิพิศิษฏ์ ก้อนแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวอาภัทรา สุนทร
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/1

นางสาวบุญรัตน์ ชิตทะวงศ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/1

นางสาวพรนิภา เดชศึกศักดิ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/2

นางรสพร ศรีสุบิน
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/3

นางสาวจันทนา อินทสนธิ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/1

นางสุปรียา สมผลึก
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/2

นางสาววิชชุดา ซาวพา
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/3

นางสาวฐายินี มานะเพียร
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/4