ครูและครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1

นางวันเพ็ญ ทิพย์เวียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ครูหัวหน้าสายชั้น ปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอรัญญา ขัติเรือง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวอาภัทรา สุนทร
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1

นางสาวราตรี ทนันชัย
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1

Miss.Brenda Cubalit
ครูต่างชาติ อนุบาล