ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและครูพี่เลี้ยงอนุบาล

นางวันเพ็ญ ทิพย์เวียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ครูหัวหน้าสายชั้น ปฐมวัย และ ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสิริรัตน์ จันต๊ะเวียง
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสรารัตน์ เดชะวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอรัญญา ขัติเรือง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางลัดดา คำรังษี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางเมขลา เตชะอุ่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางคัทลียา ธิวงษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางศิริพร ขวัญสิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอรุณวันท์ วสุธวัช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวภาวดี อ่าวสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นายภูมิพิศิษฏ์ ก้อนแก้ว
พนักงานราชการ

นางรสพร ศรีสุบิน
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/1

นางสาวฐายินี มานะเพียร
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/2

นางสาวอาภัทรา สุนทร
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/1

นางสาวราตรี ทนันชัย
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/2

นางสาวจันทนา อินทสนธิ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/3

นางสุปรียา สมผลึก
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/4

นางสาวบุญรัตน์ ชิตทะวงศ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/1

นางสาวพรนิภา เดชศึกศักดิ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/2

นางสาววิชชุดา ซาวพา
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/3

นางสาวจารุภา บุญกิตติกร
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/4