ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
31
45
2
อบ.2
56
69
125
4
อบ.3
73
53
126
4
รวม อบ.
143
153
296
10
ป.1
110
121
231
7
ป.2
102
128
230
7
ป.3
106
147
253
7
ป.4
111
107
218
6
ป.5
110
108
218
6
ป.6
104
115
219
7
รวมประถม
643
726
1,369
40
รวมทั้งหมด
786 879 1,665 50
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562