ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
24
27
51
2
อบ.2
44
44
88
3
อบ.3
62
61
123
5
รวม อบ.
130
132
262
10
ป.1
96
113
209
7
ป.2
106
121
227
6
ป.3
123
105
228
7
ป.4
126
130
256
7
ป.5
107
127
234
7
ป.6
113
148
261
7
รวมประถม
671
744
1,415
41
 
       
รวมทั้งหมด
801
876
1,677
51


ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลที่อยู่นักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.43 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นปฐมวัย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.4 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.33 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.58 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.56 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.76 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.35 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.25 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.1 KB