ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
26
21
47
2
อบ.2
43
55
98
4
อบ.3
59
76
135
4
รวม อบ.
128
152
280
10
ป.1
117
91
208
7
ป.2
106
119
225
7
ป.3
99
125
224
7
ป.4
109
145
254
7
ป.5
113
107
220
6
ป.6
107
106
213
7
รวมประถม
651
693
1,344
41
รวมทั้งหมด
779 845 1,624 51
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลที่อยู่นักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.43 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นปฐมวัย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.4 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.33 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.58 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.56 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.76 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.35 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.25 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.1 KB