ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
31
45
2
อบ.2
56
69
125
4
อบ.3
73
53
126
4
รวม อบ.
143
153
296
10
ป.1
110
121
231
7
ป.2
102
128
230
7
ป.3
106
147
253
7
ป.4
111
107
218
6
ป.5
110
108
218
6
ป.6
104
115
219
7
รวมประถม
643
726
1,369
40
รวมทั้งหมด
786 879 1,665 50
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ข้อมูลที่อยู่นักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.43 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นปฐมวัย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.4 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.33 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.58 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.56 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.76 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.35 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.25 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.1 KB