ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ บุญมาภิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา ณ ลำพูน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล แม่นยำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2543
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญมี อรุณสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2535
ชื่อ-นามสกุล : นางฟองจันทร์ มโนวงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2529
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมัย ศรีสัตบุษย์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509-2510
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพิศ ไทยะกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2509
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมัย ศรีสัตบุษย์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2508
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมพิศ พงษ์กัณหา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2507
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวเรศ เทรายะนะ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2504-2506
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภรณ์ เลปนานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503-2504
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์นวล บุณฑริกบุตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499-2503