ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.4

นางลัดดา สุภานันท์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4 และ ครูประจำชั้นห้อง ป.4/4

นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุดา ทรายแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจันทร์พิมพ์ ใจกลาง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพรรณเพ็ญ บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวจุฑามาศ อภิธรรมณพ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นายวสุภัทร ไชยเหล็ก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวประวัณสรณ์ ไชยวงค์ษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธีรา หล้าจันทร์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเกวลิน เสนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางปณิธิดา นาคมณี
ตำแหน่ง ครู

นายอภิชาติ กาศมณี
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน