ครูและบุคลากรสายชั้น ป.4

นางลัดดา สุภานันท์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญ์มาศ เกียรติขจรวงศ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุดา ทรายแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกวลิน เสนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสายฝน ต๊ะวันนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภิญญาพัชญ์ สุธรรมยอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวจุฑามาศ อภิธรรมณพ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางนภัสสร ศิลประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันจิรา มะโนเพ็ญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธีรา หล้าจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย