ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.1

นางปราณี หาญประโคน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ป.1 และ ครูประจำชั้นห้อง ป.1/5

นางสาวเรณุกา จิตนาริน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรัตติกาล พลโฮม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรดาณัฐ เลขนอก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรัตนา สุวรรณาภัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางโสภา สมยอม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวธีราภรณ์ คำฟู
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นายนัธทวัฒน์ พงษ์พุกพัชรกุล
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวจุฑามาศ อุตสม
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นายศุภชัย นพฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาววลีรัตน์ กันจะนะ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวตรัยมาศ บัวแย้ม
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน