ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.1

นางโสภา สมยอม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าสายชั้น ป.1 และ ครูประจำชั้นห้อง ป.1/6

นางสาวเรณุกา จิตนาริน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรัตติกาล พลโฮม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรดาณัฐ เลขนอก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรัตนา สุวรรณาภัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางปราณี หาญประโคน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวธีราภรณ์ คำฟู
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นายอุทาน ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายนัธทวัฒน์ พงษ์พุกพัชรกุล
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวจุฑามาศ อุตสม
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นายศุภชัย นพฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวจิณห์วรา สิงห์โตวนา
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาววลีรัตน์ กันจะนะ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน