ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.1

นางสาวธีราภรณ์ คำฟู
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าสายชั้น ป.1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวเรณุกา จิตนาริน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรัตติกาล พลโฮม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรดาณัฐ เลขนอก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวาสนา จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางบุษยพรรณ หลวงใหญ่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวจิราพร พรมมีเดช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางโสภา พงษ์ดา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี หาญประโคน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางรัตนา สุวรรณาภัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายนัธทวัฒน์ พงษ์พุกพัชรกุล
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นายศุภชัย นพฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวจิณห์วรา สิงห์โตวนา
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน