ครูและบุคลากรสายชั้น ป.1

นางอรพินธ์ จินา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.1-2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเรณุกา จิตนาริน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรัตติกาล พลโฮม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวาสนา จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพันภิทักษณ์ จันต๊ะตึง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางพราวพิมล ศรีไชยวงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิจาริน เมืองตาแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวมยุรี ลาภใหญ่
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นายนัธทวัฒน์ พงษ์พุกพัชรกุล
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวจิณห์วรา สิงห์โตวนา
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน