ครูและบุคลากรสายชั้น ป.1

นางสาวธีราภรณ์ คำฟู
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าสายชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวเรณุกา จิตนาริน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรัตติกาล พลโฮม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพราวพิมล ศรีไชยวงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวาสนา จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวรัชนี เครือวงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวจิราพร พรมมีเดช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวพันภิทักษณ์ จันต๊ะตึง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางอำภา ลัยยะนาท
ตำแหน่ง ครู

นางสาวมยุรี ลาภใหญ่
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวจิณห์วรา สิงห์โตวนา
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นายอัฌชานนท์ แก้วเป้า
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

Miss.Andrea Ausbo
ครูต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1