ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

นายอธิฐาน สิงห์เล็ก
ตำแหน่ง ครูธุรการ

นางสาวอรวรรณ ปันธรรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววราภรณ์ ปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวธัญญาภรณ์ แสนละมลู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นายสมเกียรติ ปัญญาจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ