บุคลากร

นายอธิฐาน สิงห์เล็ก
ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

นางณัฏฐ์ชญานิศ หลวงมหายศ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการโรงเรียน

นางสาวอรวรรณ อรวรรณา
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายวิชาการ

นางสาวนันท์นภัส นันพนัก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอรวรรณ ปันธรรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวุฒิศักดิ์ กาวีระ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ