ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.2

นางอรพินธุ์ จินา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.2 และ ครูประจำชั้นห้อง ป.2/5

นางกรรณิการ์ กันทะวงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวิชุดา ยศโม่ง
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางบุษยพรรณ หลวงใหญ่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกานต์สิรี คำธิตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางบุษบา กิติศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวปัทมาวัลย์ ปวงขันคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสุพินธ์ เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศกนก โปธิมอย
ตำแหน่ง ครู

นางสาวมยุรี ลาภใหญ่
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวจิณห์วรา สิงห์โตวนา
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางผุสดี บุญเรือง
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน