ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.2

นางอรพินธุ์ จินา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางกรรณิการ์ กันทะวงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจันทร์พิมพ์ ใจกลาง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจิดาภา ประภาวิลัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพัชรินทร์ เตาะแป
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางบุษบา กิติศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวปัทมาวัลย์ ปวงขันคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวตรัยมาศ บัวแย้ม
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวมยุรี ลาภใหญ่
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวภัทร์ปรียา พัตรทิพาพงศ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน