ครูและบุคลากรสายชั้น ป.2

นางอรพินธ์ จินา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมมิธรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจินตนา สุรินต๊ะ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิราณี ตาสุมา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางบุษบา กิติศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวปัทมาวัลย์ ปวงขันคำ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางโสภา พงษ์ดา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรัญญา จินะกาศ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวตรัยมาศ บัวแย้ม
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวพรนิภา เดชศึกศักดิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน