คณะผู้บริหาร

นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 053511878
อีเมล์ : Worachet1963@gmail.com

นางดอกไม้ ทองชัย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายกิติพงษ์ วงศ์ธิเวท
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวกนกวรรณ บุญเรือง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป