ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.5

นายนันทพัทธ์ ยะสง่า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางกานต์สิรี คำธิตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายมนตรี ทองอรุณศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวประทุมพร พลสันต์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางกรรญาณี บุญสุทธิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญ์มาศ เกียรติขจรวงศ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางนภัสสร ศิลประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรินทร หล่อธาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันจิรา มะโนเพ็ญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายฝน ต๊ะวันนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายศุภวิชญ์ กันชูลี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเนตรณทิพย์ จิตนารินทร์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน