ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.5

นายนันทพัทธ์ ยะสง่า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางกานต์สิรี คำธิตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายมนตรี ทองอรุณศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวประทุมพร พลสันต์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางกรรญาณี บุญสุทธิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญ์มาศ เกียรติขจรวงศ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางอัมพร สุภารัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางผาสุก วงศ์ฝั้น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางนภัสสร ศิลประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรินทร หล่อธาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันจิรา มะโนเพ็ญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายศุภวิชญ์ กันชูลี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเนตรณทิพย์ จิตนารินทร์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นายสหรัฐ บุญจันทร์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน