ครูและบุคลากรสายชั้น ป.5

นายนันทพัทธ์ ยะสง่า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางกานต์สิรี คำธิตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางวิชุดา ยศโม่ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวประทุมพร พลสันต์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางกรรญาณี บุญสุทธิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวณัชชา ใยดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางจิดาภา ประภาวิลัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายวสุภัทร ไชยเหล็ก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางปณิธิดา นาคมณี
ตำแหน่ง ครู

นายศุภวิชญ์ กันชูลี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนารีรัตน์ ผาติประภาวงศ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน