ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.5

นางสาวพัชรินทร์ เตาะแป
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าสายชั้น ป.5 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางกานต์สิรี คำธิตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายมนตรี ทองอรุณศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวประทุมพร พลสันต์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายนันทพัทธ์ ยะสง่า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางกรรญาณี บุญสุทธิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางอัมพร สุภารัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางผาสุก วงศ์ฝั้น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางนภัสสร ศิลประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรินทร หล่อธาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันจิรา มะโนเพ็ญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายศุภวิชญ์ กันชูลี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเนตรณทิพย์ จิตนารินทร์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน