ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.5

นางอัมพร สุภารัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางกานต์สิรี คำธิตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายมนตรี ทองอรุณศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวประทุมพร พลสันต์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายนันทพัทธ์ ยะสง่า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางกรรญาณี บุญสุทธิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวพัชรินทร์ เตาะแป
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางนภัสสร ศิลประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุลี บุมาลี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรินทร หล่อธาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันจิรา มะโนเพ็ญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางวราภรณ์ ฝั้นต๊ะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายศุภวิชญ์ กันชูลี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรณทิพย์ จิตนารินทร์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน