ครูและบุคลากรสายชั้น ป.6

นางนลพรรณ ตะยะพงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายอรรถกร ปาละแดง
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวคนึงนิตย์ ชัยวินิจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวศิน สินธุปัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางวราภรณ์ ฝั้นต๊ะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวิตรี อินแถลง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุทาน ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์ ดวงแดง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาววลีรัตน์ กันจะนะ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

Miss Marivic T. Zamudio
ครูต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6