ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.6

นางนลพรรณ ตะยะพงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวมณีรัตน์ ดวงแดง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวคนึงนิตย์ ชัยวินิจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวศิน สินธุปัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางวราภรณ์ ฝั้นต๊ะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางถนอมจิต ปิ่นกันทา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสุชัญญาณัฏฐ์ จันทร์ประทุม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวิตรี อินแถลง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุทาน ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายอรรถกร ปาละแดง
ตำแหน่ง ครู

นายภาณุวัฒน์ สินธุปัน
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาววลีรัตน์ กันจะนะ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน