ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.6

นางนลพรรณ ตะยะพงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางจิดาภา ประภาวิลัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวคนึงนิตย์ ชัยวินิจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวศิน สินธุปัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวมณีรัตน์ ดวงแดง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางถนอมจิต ปิ่นกันทา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางผาสุก วงศ์ฝั้น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสุชัญญาณัฏฐ์ จันทร์ประทุม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวิตรี อินแถลง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายโยธิน ตาน้อย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายภาณุวัฒน์ สินธุปัน
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นายสหรัฐ บุญจันทร์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวภัทร์ปรียา พัตรทิพาพงศ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน