ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนอนุบาลลำพูน สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2498 ที่บริเวณวัดจามเทวี เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มีห้องเรียนจำนวน 6 ห้อง ต่อมาได้ย้าย ไปอยู่ที่ถนนอัฏฐารสซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรีของกรมอาชีวศึกษาโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนของนักเรียนจึงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 ไปฝากเรียนที่วัดช้างรอง ในปีพ.ศ.2516 ได้รับบริจาคที่ดินแห่งใหม่จากท่านเจ้าพงษ์ธาดา ณ ลำพูนตั้งอยู่ถนนสนามกีฬาเนื้อที่จำนวน   6 ไร่  3 งาน 22 ตรว. และกรมสามัญศึกษาได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 4 ไร่ ต่อมาเทศบาลเมืองลำพูนขอเนื้อที่ขยายเป็นทางสาธารณะ โรงเรียนจึงเหลือเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 39 ตรว. 
    โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การบริหารงานของ
              นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

              นายสุรศักดิ์  นามบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียน