ครูและบุคลากรสายชั้น ป.3

นางสาวฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าสายชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวจารุวรรณ อะคะปัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐฐิพร หนูดา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพิจาริน เมืองตาแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางทันยา นิตตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววราภรณ์ วงษาปัน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายชัยกมล สิงห์คุณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวประวัณสรณ์ ไชยวงค์ษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายภัทรพล พรมน้อย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวชนากานต์ สายวงค์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวหทัยรัตน์ บุญสว่าง
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางรสพร ศรีสุบิน
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน