ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.3

นางสาวฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าสายชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวณัชชา ใยดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอำภา ลัยยะนาท
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภิญญาพัชญ์ สุธรรมยอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางทันยา นิตตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววราภรณ์ วงษาปัน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวชนากานต์ สายวงค์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นายชัยกมล สิงห์คุณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายสยาม กองคำ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวหทัยรัตน์ บุญสว่าง
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน