ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรสายชั้น ป.3

นางสาวฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าสายชั้น ป.3 และ ครูประจำชั้นห้อง ป.3/6

นางสาวณัชชา ใยดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอำภา ลัยยะนาท
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางทันยา นิตตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายสยาม กองคำ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววราภรณ์ วงษาปัน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวชนากานต์ สายวงค์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางศรัญยา ยะเชียงคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางพัชรา ขาวแสง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐพร ศรีวิชัยลำพรรณ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวพรรณวิภา แสงมุก
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวหทัยรัตน์ บุญสว่าง
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน